Dette tror vi

Trosgrunnlag for Froland Misjonskirke

Hele Bibelen grunnlaget for menighetens troslære, men de følgende hovedpunkter er angitt for å vise de viktigste grunnsannhetene i menighetens tro og lære

Bibelen

Vi tror at hele Bibelen er Guds ord, og er øverste autoritet for liv og lære. Hele Bibelen må leses i lyset av sitt sentrum, evangeliet om Jesus Kristus. Det gamle testamentet må forstås i lys av Det nye testamentet.
(2 Tim 3:16-17) 

B. Gud

Vi tror på en Gud, den treenige, Far, Sønn og Den Hellige Ånd.
Vi tror at Gud er Skaperen og at Han er vår fullkomment gode Far. 
Vi tror at Jesus, Guds sønn, er eneste veien til frelse og evig liv.
Vi tror at den Hellige Ånd er livgiveren, talsmannen og hjelperen i vårt forhold til Gud. 
(Joh 14:6; Apg 17:24-29; Joh 14:16-18)

Frelse og evig liv
Vi tror at mennesket er skapt i Guds bilde. Det er omsluttet av Guds kjærlighet fra livets begynnelse til livets slutt og har en enestående og ukrenkelig verdi.
Mennesket er samtidig en fallen skapning og smittet av synden. Derfor behøver
alle mennesker å bli født på nytt gjennom en personlig tro på Jesus Kristus.
Frelsen er tilveiebrakt ved Jesu død og oppstandelse for alle menneskers synd og skyld. Et menneske blir født på nytt og rettferdiggjort ved å omvende seg til Gud, tro i sitt hjerte at Gud oppvakte/oppreiste Jesus fra de døde og bekjenne Ham som Herre i sitt liv. Ifølge Bibelen er det to utganger på dette livet; evig liv hos Gud, eller en evig fortapelse borte fra Gud.
(1 Mos 1:26-27; Rom 3:21-24; Joh 3:3, 16)

Dåp i vann

Vi tror på en dåp, til Kristus, i Faderens, Sønnens og Den Hellige Ånds 
navn.Dåpen skjer ved full neddykkelse etter at en har kommet til personlig tro. 
Dåpen representerer en begravelse av det gamle livet og en oppstandelse til å leve et nytt liv i tro og etterfølgelse av Jesus.
(Matt 28:18-20; Rom 6:3-5)

Menigheten

Vi tror at alle kristne tilhører Guds universelle menighet. Men
alle kristne trenger å finne sin plass i en lokal menighet, et åndelig hjem, hvor de kan komme under et åndelig lederskap, være en del av et fellesskap, få undervisning, vokse i troen, utvikle sin tjeneste og komme inn i Guds plan med sitt liv. Vi tror at menigheten er misjonerende og tjenende. Den er kalt til å forkynne evangeliet om Jesus Kristus for alle mennesker, lokalt og globalt. Men den er også kalt til å utøve barmhjertighet mot alle mennesker, særlig mot de svake og nødlidende.
(Jak 1:26; Ef 4:11-16)

Den Hellige Ånd

Vi tror at alle kristne kan oppleve å bli fylt med Den Hellige Ånd og ha de samme åndelige erfaringer de første kristne hadde i Apostlene Gjerninger. Det betyr at tungetale, profetiske ord, helbredelser og andre åndelige gaver kan oppleves av dagens kristne.  Den Hellige Ånd vil gi en hver kristen del i sine nådegaver og utruste dem til liv og tjeneste. 
(Apg 1:8; 1 Kor 12:7-11)

Helliggjørelse og Åndens frukter

Vi tror at alle kristne er kalt til å leve et hellig liv, i kontinuerlig opplæring og etterfølgelse av Jesus Kristus. Helliggjørelse er et nådeverk fra Gud som frembringer Kristuslikhet og åndelig vekst i den troendes liv 
(Gal 5:22-23; 1 Tess 4:7). 

Ekteskap og familie
Vi tror at ekteskapet mellom mann og kvinne er Guds gode ordning og den rammen som Gud har satt for seksuelt samliv mellom mennesker. Ekteskapet mellom mann og kvinne er også den trygge rammen Gud har gitt for barn å vokse opp i. 
(1 Mos 2:24)
 
Jesu gjenkomst og dommens dag 
Vi tror at Jesus en gang kommer tilbake til vår jord for å hente sine hjem til Seg. Da skal Han ta et endelig oppgjør med all synd og ondskap.
De som levde og døde i troen på Jesus skal leve evig i Guds fullkomne rike. Øvrige vil oppleve evig dom og fortapelse.
(Matt 25:31-46; Joh.Åp. 20-22)

Kontakt oss

Froland Misjonskirke 

Besøksadresse:
Rislandsveien 29
4820 Froland

Postadresse:
Postboks 86
4855 Froland

98 07 03 40

post@frolandmisjonskirke.noPowered by Cornerstone